OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Národná prírodná rezervácia DEVÍNSKA KOBYLA

 

Jedno z najvýznamnejších maloplošných chránených území patriacich pod chránenú krajinnú oblasť Malé Karpaty. Rozprestiera sa nad sútokom riek Morava a Dunaj. Zaujímavosť tohto územia spadá do viacerých vedných oborov. Geológia a geomorfológia, paleontológia, botanika, entomológia a zoológia.  Za Štátnu prírodnú rezerváciu bola vyhlásená  ako celok v roku 1965. Ešte predtým však bola v roku 1964 vyhlásená za chránené nálezisko lokalita Sanberg, kde sa dodnes nachádzajú fosílie a paleontologické nálezy.  V roku 1986 bola ŠPR Devínska Kobyla rozšírená na dnešných 101 ha.

                           image

Paleontológia: Chránené nálezisko Sandberg je preslávené nálezmi neogénnych skamenelín, ktoré sa dobre uchovali v jeho pieskovcových stenách. Toto ako aj okolité územia prešli zaujímavou premenou zo súše (paleogén) na morské dno (neogén) a opätovný ústup mora, kedy tvorili jeho okraj (vrchný báden). V štvrťohorách nastal radikálny ústup mora a s ním spojená premena na súš (1,5 milióna rokov).

AA                image                  image

Botanika: Toto územie je jedným z najteplejších na Slovensku. Nachádza sa tu suchomilná a teplomilná panónska flóra podobne ako na hainburgských kopcoch Braunsberg a Hundsheimer Berg. Púvodnou vegetáciou boli dubovo-hrabové lesy, ktoré sa zachovali dodnes.  Na poväčšine lesostepných nehomogénnych stráňach sa zaznamenalo viac ako 1000 druhov vyšších rastlín , z toho minimálne 25 chránených druhov. Svoje zastúpenie tu majú rastliny z čeľade vstavačovitých (orchideaceae), na jar sú lúky posiate hlaváčikom jarným (Adonis vernalis), poniklecom černastým(Pulsatilla nigricans) a poniklecom veľkokvetým(Pulsatilla grandis). V tom čase sa tu dá nájsť taktiež žltá i modrá mutácia kosatca nízkeho (Iris pumila). Po nich prichádza na rad kvitnúci Jasenec biely (Dictamnus albus) či kavyľ Ivanov (Stipa joannis).

Hlaváčik jarný       Kosatec nízky        Poniklec veľkokvetý

Hadomor rakúsky        Kosatec nízky       Neotinea počerná pravá         Jasenec biely

Dendrológia : Najrozšírenejšimi stromami je dub letný (Quercus robur), dub cerový (Quercus cerris) , jarabiny (Sorbus sp.) ako už aj spomínaný hrab obyčajný (Carpinus betulus). Z krovín sa tu dobre darí hlohu (Crataegus sp.), zobu vtáčiemu (Ligustrum vulgare), drieňu obyčajnému (Cornus mas),svíbu krvavému(Cornus sanquinea) či kaline siripútkovej (Viburnum lantana).

Zoológia : Na uvedenom území savyskytuje množstvo chránených teplomilných druhov hmyzu. Z tých najznámejších je to sága stepná (Saga pedo), modlivka zelená (Mantis religiosa), vidlochvost feniklový (Papilio machaon) jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosine), roháč obyčajný (Lucanus cervus) a iné.

Jasoň chochlačkový  Mravcolev čiernobruchý  Svrček poľný   Májka úhľadná

Roháč obyčajný   Modlivka zelená

Z plazov a obojživelníkov je to jašterica zelená (Lacerta viridis), jašterica múrová (Lacerta muralis), užovka stromová (Elaphe longissima) či užovka hladká (Coronella austriaca), ropucha bradavičnatá (Bufo bufo) alebo ropucha zelená (Bufo viridis).

Jašterica zelená       Ropucha bradavičnatá        Ropucha zelená

Vtáctvo sa v tomto biotope vyskytuje v hojnom počte druhov. Okrem hojných spevavcov sem zavíta napríklad aj skaliar pestrý (Monticola saxatilis) a hniezdi tu aj sokol rároh (Falco cerrug) a iné. Pod úpätím, pri rieke Morave si na stĺpoch robia hniezda bociany biele (Ciconia ciconia).

 

aktualizované: 21.11.2017 23:18:39